ការណែនាំអំពីអត្តសញ្ញាណមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។ សម្រាប់គ្រប់វ័យ។

មានឥរិយាបទក្នុងប្រទេសកូរ៉េទៅព្រៃឬចេញពីទ្វារ? តើវានៅមានលក្ខណៈទូទៅនៅឡើយទេ? តើវាក្លាយជាសាសនាមួយមែនទេ? ក្លាយជា Eti-muh-quetted និងស្វែងយល់នៅ https://www.theseoulofkorea.com/introduction-to-basic-etiquette-in-korea-for-all-ages ដោយ Gyopo Tacticool Reloaded Oppa ។

អាន​បន្ថែម
>