ស្ពានសេនួនលេចឡើងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តកូរ៉េ "The Healer"

ស្ពាន Seomun និងភាពយន្តកូរ៉េ“ The Healer” ។ ទស្សនាស្ពានហើយមើលពីមូលហេតុដែលវាត្រូវបានគេជ្រើសរើសនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត។ ពឹងផ្អែកលើឈុតនោះហើយថតវាជាមួយអ្នកនៅក្នុងវាដើម្បីយកត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការចងចាំ។ នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូងនៅ https://www.theseoulofkorea.com ។

អាន​បន្ថែម
>