កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រើប្រាស់

បានកែប្រែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០

សូមអាននូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះពួកគេបង្ហាញពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

នេះជាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ (“ កិច្ចព្រមព្រៀង”) សម្រាប់គេហទំព័រទាំងនេះoulofkorea.com (“ គេហទំព័រ”“ យើង”“ យើងខ្ញុំ” ឬ“ របស់យើង” ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តថាតើអ្នកកំពុងចូលប្រើគេហទំព័រតាមរយៈកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ ឧបករណ៍ចល័តឬបច្ចេកវិទ្យាឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលឥឡូវត្រូវបានគេស្គាល់ឬបង្កើតនិងរកឃើញ (នីមួយៗ“ ឧបករណ៍”) ។

គេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននិងផ្តល់ជូនសម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុ ១៣ ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន (“ សហរដ្ឋអាមេរិក”) និងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៅលើគេហទំព័រនេះ (រាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន) អាចនឹងមានអាយុកាន់តែច្រើននិង / ឬតម្រូវការសិទ្ធិទទួលបានផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានអាយុ ១៣ ឆ្នាំឬអាយុកាន់តែច្រើនដែលត្រូវការសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនសូមកុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង / ឬមិនបំពេញតាមតម្រូវការផ្សេងទៀតសូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រភ្លាមៗឬប្រសិនបើហេតុផលណាមួយអ្នកមិន យល់ព្រមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍នេះជាបន្ទាន់ព្រោះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឬប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច ១៣ ឆ្នាំឬអាយុត្រូវការសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន។ បំពេញនូវសិទ្ធិទទួលនិងការស្នាក់នៅផ្សេងៗទៀតនៃគេហទំព័រ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នកបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្របច្បាប់រវាងអ្នកនិងគេហទំព័រនិងក្រុមហ៊ុនមេ។ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក្យ“ វែបសាយត៍” រួមបញ្ចូលទាំងគេហទំព័រនិងគេហទំព័រទាំងអស់នៅក្នុងវែបសាយត៍ក៏ដូចជាវែបសាយត៍កញ្ចក់ការជំនួសការជំនួសឬគេហទំព័របម្រុងនិងគេហទំព័រដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័រ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកយល់ដឹងទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាអ្នកនឹងគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលនិងសេវាកម្មមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញរួមជាមួយនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងនោះ (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែម”) រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការបញ្ជូនមាតិកាអ្នកប្រើដែលគ្រប់គ្រងការបញ្ជូនមាតិកាអ្នកប្រើរបស់អ្នកដូចជាពាក្យនោះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងនោះនិងកម្មវិធីជាក់ស្តែងជាក់ស្តែង - ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាក់ស្តែងជាក់ស្តែងដែលអាចចូលដំណើរការពីគេហទំព័រ។ តំបន់បណ្តាញនេះក៏អាចផ្តល់នូវច្បាប់នៃការចូលរួម (“ វិធាន”) សម្រាប់សកម្មភាពនិងសេវាកម្មមួយចំនួនរួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការប្រកួតប្រជែងនិងការចាប់រង្វាន់កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ក្លឹបសមាជិកអ៊ីមែលនិងសេវាកម្មណាត់ជួប។ លក្ខខណ្ឌបន្ថែមគោលការណ៍ភាពឯកជននិងវិធានរបស់គេហទំព័រត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយយោង។ ក្នុងកម្រិតដែលមានជម្លោះរវាងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមសម្រាប់សកម្មភាពដែលអ្នកជ្រើសរើសចូលរួមនោះល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមត្រូវគ្រប់គ្រង។ ក្នុងករណីមានជម្លោះរវាងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងវិធានជាក់លាក់សម្រាប់សកម្មភាពដែលអ្នកជ្រើសរើសចូលរួមវិធានត្រូវគ្រប់គ្រង។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពនិងដរាបណាអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រហើយក្នុងករណីមានការបញ្ចប់សមាជិកភាពសេវាកម្មឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយអ្នកនៅតែត្រូវគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគោលការណ៍ឯកជនភាពណាមួយ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌឬវិធានបន្ថែមរួមមានការសងប្រាក់ធានានិងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ។

ពាក្យ“ ការប្រើប្រាស់” ឬ“ ការប្រើប្រាស់” នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថារាល់ពេលដែលបុគ្គល (“ អ្នកប្រើប្រាស់”) ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដោយមានជំនួយពីម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ធ្វើឬប៉ុនប៉ងចូលប្រើធ្វើអន្តរកម្មជាមួយការប្រើប្រាស់ បង្ហាញបង្ហាញព្រីនឬថតចំលងពីគេហទំព័របញ្ជូនទទួលឬផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យឬទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័រឬក្នុងមធ្យោបាយប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ឬទាក់ទងជាមួយមុខងារសេវាកម្មឬលក្ខណៈពិសេសណាមួយរបស់គេហទំព័រសម្រាប់ណាមួយ គោលបំណងអ្វីក៏ដោយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនគ្របដណ្តប់លើសិទ្ធិឬការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាក់ទងទៅនឹងមាតិកាភាគីទីបីឬគេហទំព័រឬតំណភ្ជាប់ណាមួយដែលអាចដឹកនាំកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឬការភ្ជាប់របស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រឬទំព័រភាគីទីបីឡើយ។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងនិងផ្តាច់មុខរវាងអ្នកនិងពួកយើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រហើយវាមិនអាចកែប្រែបានទេលើកលែងតែអ្វីដែលបានពិពណ៌នាជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកទី ២ ។

ការចុះឈ្មោះ
យើងអាចតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានឈ្មោះអ្នកប្រើនិងការបញ្ចូលលេខសំងាត់ពិសេសដើម្បីចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសឬមុខងារមួយចំនួនរបស់គេហទំព័រហើយពីពេលមួយទៅពេលមួយផងដែរផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវលេខកូដបន្ថែមឬលេខសម្ងាត់ដែលចាំបាច់ដើម្បីចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន។ ឬមុខងារនៃគេហទំព័រ។ សូមអានគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងដែលពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចសម្គាល់បាន (“ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន”) ដែលយើងប្រមូលប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុក។ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះសម្រាប់លក្ខណៈពិសេសឬមុខងារអ្នកនឹងជ្រើសរើសឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់ (ឬយើងអាចកំណត់លេខសម្ងាត់ដំបូងដែលយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ) ។ ឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគឺជារបស់អ្នកហើយអ្នកមិនអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការលួចឬមិនត្រឹមត្រូវនៃឈ្មោះអ្នកប្រើឬលេខសម្ងាត់របស់អ្នកការបង្ហាញឈ្មោះអ្នកប្រើឬលេខសម្ងាត់របស់អ្នកឬការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកណាម្នាក់ប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់យើងជាបន្ទាន់ប្រសិនបើអ្នកបានដឹងឬជឿថាមានឬអាចត្រូវបានប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត (ឬសកម្មភាពប្រើ) ឈ្មោះអ្នកប្រើឬលេខសម្ងាត់របស់អ្នកឬតម្រូវការផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យបាត់ឈ្មោះអ្នកប្រើឬលេខសម្ងាត់របស់អ្នកដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាព។

ការកែប្រែ
យើងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់ពេលវេលានិងពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយហេតុផលណាមួយក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់យើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ យើងនឹងផ្សាយឬបង្ហាញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនិង / ឬអ៊ីម៉ែលអ្នកឬជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលចូលអំពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ ទម្រង់នៃការជូនដំណឹងបែបនេះគឺតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើង។ នៅពេលដែលយើងបង្ហោះវានៅលើគេហទំព័រការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើវែបសាយត៍បន្ទាប់ពីវាមានប្រសិទ្ធភាពវានឹងបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានភ្ជាប់ដោយការផ្លាស់ប្តូរ។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលឱ្យបានញឹកញាប់និងពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការបញ្ជូនមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមវិធាននិងគោលការណ៍ភាពឯកជនផ្សេងទៀតជាប្រចាំដូច្នេះអ្នកដឹងអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបច្ចុប្បន្នបំផុត។ ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាមួយយើង។

កម្មសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះរួមមានកម្មវិធីវែបសាយត៍ការរចនាអត្ថបទរូបភាពរូបភាពរូបភាពរូបភាពអូឌីយ៉ូរូបភាពវីដេអូស្នាដៃសិល្បៈក្រាហ្វិចមូលដ្ឋានទិន្នន័យព័ត៌មានមានកម្មសិទ្ធិនិងរាល់ធាតុដែលអាចរក្សាសិទ្ធិឬអាចការពារដោយស្របច្បាប់នៃគេហទំព័ររួមទាំងដោយគ្មាន ដែនកំណត់ការជ្រើសរើសលំដាប់និង 'រូបរាងនិងអារម្មណ៍' និងការរៀបចំរបស់របរនិងរាល់ពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មនិងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម (ជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងជារួម“ សម្ភារៈ”) គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនមេនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ។ និងអ្នកស្នងរាជ្យនិងអ្នកទទួលនិងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរៀងៗខ្លួនអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (ដែលបានកំណត់ខាងក្រោម) អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការនិងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដោយគ្មានកំណត់នៅក្រោមសហព័ន្ធនិងរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាច្បាប់បទបញ្ញត្តិបរទេសដែលអាចអនុវត្តបាន។ និងសន្ធិសញ្ញានានា។ លើកលែងតែបរិបទតម្រូវឱ្យមានយ៉ាងច្បាស់បើមិនដូច្នេះទេឬយើងនិយាយយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការសរសេរពាក្យ“ គេហទំព័រ” រួមបញ្ចូលទាំង“ សម្ភារៈ” ផងដែរ។ តំបន់បណ្តាញនេះនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមែនជាអាជីវកម្មមិនមែនផ្តាច់មុខមិនអាចផ្ទេរបាននិងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមានកំណត់និងសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរលុបឬលាក់ការរក្សាសិទ្ធិឬសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររួមទាំងសេចក្តីជូនដំណឹងលើឯកសារណាមួយដែលអ្នកទាញយកបញ្ជូនបង្ហាញបោះពុម្ពឬបង្កើតឡើងវិញពីគេហទំព័រ។ អ្នកមិនត្រូវឬក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យតតីយភាគីទីបី (ទោះបីមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកក៏ដោយ) ផលិតឡើងវិញកែប្រែបង្កើតស្នាដៃចម្លងពីបង្ហាញបង្ហាញអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយចែកចាយផ្សព្វផ្សាយផ្សាយឬផ្សាយទៅភាគីទីបីណាមួយ (រួមទាំងដោយគ្មាន ដែនកំណត់នៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រភាគីទីបី) ឬបើមិនដូច្នេះទេការប្រើប្រាស់សម្ភារៈណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េឬម្ចាស់របស់វាប្រសិនបើសេអ៊ូលកូរ៉េមិនមែនជាម្ចាស់។ រាល់ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬហាមឃាត់ណាមួយអាចធ្វើឱ្យអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវស៊ីវិលការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌឬទាំងពីរនៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធរដ្ឋនិងមូលដ្ឋាន។ យើងតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គោរពសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធពាណិជ្ជសញ្ញានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗទៀត។ យើងក៏គោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃដែរ។ នៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងយើងនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីលុបមាតិកានៅលើគេហទំព័រដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់អ្នកដទៃហើយនឹងបិទការចូលប្រើគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលប្រើពួកគេម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ។

យើងការពារការរក្សាសិទ្ធិទាំងរបស់យើងនិងអ្នកដទៃ។ ដូច្នេះយើងប្រើវិធានការជាច្រើនដើម្បីការពារការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិលើគេហទំព័រនេះនិងដើម្បីបញ្ឈប់រាល់ការរំលោភណាមួយដែលអាចកើតមាន។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាគេហទំព័រនេះមានធាតុដែលរំលោភបំពានច្បាប់ថតចម្លងរបស់អ្នកនៅក្នុងការងាររបស់អ្នកសូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអនុលោមភាពរក្សាសិទ្ធិរបស់យើង។

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ពីពេលមួយទៅពេលមួយអ្នកអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងទទួលការប្រាស្រ័យទាក់ទងពីអ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើអន្តរកម្មជាមួយឬចូលរួមឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬទទួលបានទំនិញនិងសេវាកម្មពីឬពីភាគីទីបី (ជារួមអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកឧបត្ថម្ភឬដៃគូផ្សព្វផ្សាយជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ រាល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងការចូលរួមទាំងអស់គឺតឹងរ៉ឹងនិងដាច់ខាតរវាងអ្នកនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកតាមមធ្យោបាយណាមួយទាក់ទងនឹងសកម្មភាពឬប្រតិបត្តិការទាំងនេះ (រាប់បញ្ចូលដោយគ្មានដែនកំណត់ការតំណាងការធានាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចសន្យា ឬល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗដែលអាចមានរវាងអ្នកនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឺទំនិញរឺសេវាកម្មណាមួយដែលអ្នកអាចទិញរឺទទួលបានពីអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយ) ។

វិធាននៃការប្រព្រឹត្ត
ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នកគឺត្រូវអនុវត្តតាមមូលដ្ឋានរដ្ឋនិងច្បាប់ជាតិដែលអាចអនុវត្តបានក្នុងករណីខ្លះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់សកម្មភាពសកម្មភាពនិងការលុបចោលដែលកើតឡើងពីតាមរយៈរឺក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់រឺលេខសំងាត់របស់អ្នក។ អ្នកមិនត្រូវប្រើការអនុញ្ញាតឬអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងប្រើគេហទំព័រនេះឬដោយការអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអ្នកដទៃក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលជាការប៉ុនប៉ងឬទំនងជា៖

  • ជាមនុស្សស្អប់ខ្ពើមបរិហារកេរ្តិ៍ថោកទាបថោកទាបឬអាសគ្រាមអាសអាភាសអាសអាភាសសិចឬការប្រកាន់ភេទពូជសាសន៍វប្បធម៌ឬអាកប្បកិរិយាដែលបង្កអន្តរាយរំខានយាយីបំភិតបំភ័យការគំរាមកំហែងស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងការរើសអើងឬការរំលោភបំពានឬដែលអាចឬលេចឡើង ក្លែងបន្លំនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត
  • ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់យើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬឆ្លុះបញ្ចាំងអវិជ្ជមានលើយើងគេហទំព័រភាពសុឆន្ទៈឈ្មោះឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងឬបណ្តាលឱ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងឬមិនស្រួលដល់យើងឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឬលើកទឹកចិត្តបុគ្គលណាមួយក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសពីការប្រើប្រាស់ផ្នែកឬផ្នែកណាមួយលក្ខណៈពិសេសឬមុខងាររបស់ វែបសាយត៍រឺពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភ្ជាប់រឺក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងទាក់ទងនឹងវែបសាយត៍។
    ផ្ញើឬមានលទ្ធផលក្នុងការបញ្ជូនសារឥតបានការ, សំបុត្រខ្សែសង្វាក់, សារស្ទួនឬសារមិនស្នើសុំឬដែលគេហៅថា“ សារឥតបានការ” និង“ ឆបោក” ។
  • ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឬអាជីវកម្មរួមទាំងដោយគ្មានកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការធ្វើទីផ្សារឬការផ្តល់ទំនិញឬសេវាកម្មទោះបីសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃសំណងឬតាមរយៈការភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតក៏ដោយ។
  • បញ្ជូនចែកចាយឬបញ្ចូលកម្មវិធីឬសម្ភារៈដែលមានលេខកូដព្យាបាទដូចជាវីរុសស្លាបពេលវេលាលុបចោលពពួក Worm, សេះ Trojan, spyware ឬកម្មវិធីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬសម្ភារៈឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត។
  • បង្កើតបឋមកថាកញ្ចប់ព័ត៌មាន TCP / IP ឬផ្នែកណាមួយនៃព័ត៌មានបឋមកថានៅក្នុងអ៊ីម៉ែលឬប្រកាសព័ត៌មានដោយហេតុផលណាមួយ។
  • រំលោភលើច្បាប់បទបញ្ញត្តិ (រួមទាំងដោយគ្មានកំណត់ព្រំដែនទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនទិន្នន័យបច្ចេកទេសឬសូហ្វវែរដែលនាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក) បទបញ្ជាតុលាការឬរដ្ឋាភិបាលឬសន្ធិសញ្ញាណាមួយឬរំលោភឬរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយជាឯកជនឬឯកជនភាព។ ឬសិទ្ធិណាមួយផ្សេងទៀតរបស់យើងឬរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាស ទទួលបានការចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ឈ្មោះពាក្យសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬកុំព្យូទ័រវេបសាយឬទំព័រផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានភ្ជាប់ឬភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលរំលោភឬមិនស៊ីចង្វាក់នឹងលក្ខខណ្ឌ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
  • កែប្រែ, រំខាន, អន់ថយ, ផ្លាស់ប្តូរឬរំខានដល់ការប្រើប្រាស់មុខងារមុខងារប្រតិបត្ដិការឬការថែរក្សាវែបសាយត៍ឬសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់និងការរីករាយនៃតំបន់បណ្តាញដោយមនុស្សផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាស;
  • ឬប្រមូលទទួលបានចងក្រងប្រមូលបញ្ជូនបង្កើតឡើងវិញលុបកែប្រែមើលឬបង្ហាញព័ត៌មានឬព័ត៌មានណាមួយទោះបីជាអត្តសញ្ញាណអាចកំណត់បានឬមិនបង្ហាញដោយបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ នៃវែបសាយត៍លើកលែងតែអ្នកបានទទួលការអនុញ្ញាតិជាមុនពីអ្នកផ្សេងក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសដើម្បីធ្វើដូច្នោះ។

លក្ខណៈពិសេសនៃមេរោគ
វាអាចមានផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រមាតិកាមុខងារឬលក្ខណៈពិសេសរបស់យើង (ឧទាហរណ៍កម្មវិធីចាក់មេឌៀស្ទ្រីមឌីជីថល) (“ លក្ខណៈពិសេសនៃមេរោគ”) ដែលយើងអាចរកបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ខណៈពេលដែលយើងអាចផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងធ្វើឱ្យលក្ខណៈពិសេសនៃមេរោគអាចរកបាននៅពេលណាមួយដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុននិងតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងដរាបណាពួកវាអាចរកបានសម្រាប់អ្នកនៅពេលណាដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងឬទាញយកប្រយោជន៍ពី លក្ខណៈពិសេសនៃមេរោគទាំងនេះ (មិនថាអ្នកប្រើមុខងារមេរោគទាំងនេះនៅលើទំព័រគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេមិនថាវាត្រូវបានបង្ហាញឬបង្ហាញបង្កប់ឬដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រឬគេហទំព័ររបស់អ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយមិនថាគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មឬគេហទំព័រគេហទំព័រការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ សារផ្សព្វផ្សាយឬសូម្បីតែគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬប្តូរតាមបំណងរបស់មិត្តភ័ក្ត្រឬតាមរយៈឧបករណ៍ដែលអាចចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសណាមួយនៃមេរោគនេះ) អ្នកយល់ព្រមមិនទាញយកមាតិកាណាមួយដែលអាចរកបានជាផ្នែកមួយនៃលក្ខណៈពិសេសនៃមេរោគហើយទទួលស្គាល់ថាមាតិកាបែបនេះអាចរកបានសម្រាប់តែ ការមើលស្ទ្រីមហើយបន្ថែមទៀតថាអ្នកត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។

ការបិទផ្សាយ
យោបល់យោបល់និងព័ត៌មានរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង។ ផ្នែកនៃគេហទំព័រនេះអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនិងអ្នកប្រើផ្សេងទៀតនូវឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងសេវាកម្មវេទិកាប្លុកគេហទំព័រសហគមន៍និងសារនិងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត (“ សហគមន៍”) និងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសតាមរយៈសហគមន៍បែបនេះឬផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ស្នើ, ប្រកាសបង្ហាញបញ្ជូននិង / ឬផ្លាស់ប្តូរ (ក) ព័ត៌មានគំនិតយោបល់សារឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត (“ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍” ឬ“ ការចុះផ្សាយ”) និង (ខ) ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ (ដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់) ការដាក់ស្នើរបស់អ្នក គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងចាត់ទុកថាជាការបិទផ្សាយសម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អ្នកយល់ដឹងទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាការចុះផ្សាយបែបនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់បុគ្គលដែលការចុះផ្សាយបែបនេះមានប្រភពមក។ នេះមានន័យថាអ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះផលវិបាកនៃការចុះផ្សាយទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ទុកឡើងបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលបញ្ជូនឬធ្វើឱ្យមានតាមរយៈវែបសាយត៍។ ការបិទផ្សាយនានាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់វែបសាយត៍ឬសាខាទេ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យកែសំរួលរឺចាក់ផ្សាយអត្ថបទណាមួយ។ ប្រសិនបើយើងសំរេចចិត្តនិងការសំរេចចិត្តរបស់យើងថាការបិទផ្សាយណាមួយធ្វើឬរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងសូមរក្សាសិទ្ធិគ្រប់ពេលវេលានិងដោយមិនកំណត់លើសិទ្ធិណាមួយនិងសិទ្ធិទាំងអស់ដែលយើងអាចមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ច្បាប់ឬសមធម៌ទៅ៖ (ក) បដិសេធមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចុះផ្សាយ; (ខ) ដកនិងលុបការបិទផ្សាយនានា។ (c) ដកហូតសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ និង / ឬ (ឃ) ប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកទេសច្បាប់ប្រតិបត្ដិការឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលមានសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់រារាំងអាសយដ្ឋាន IP ជាក់លាក់ឬធ្វើឱ្យអសកម្មការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។

ប្រសិនបើការបិទផ្សាយមានប្រភពចេញពីអ្នកឬគណនីរបស់អ្នកអ្នកយល់ព្រមថា៖ (ក) អ្នកផ្តល់សិទ្ធិពិសេសដល់គេហទំព័រនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើការបិទផ្សាយបែបនេះទាំងមូលឬមួយផ្នែកនៅទូទាំងសកលលោកជារៀងរហូតឬនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយនិងទាំងអស់។ ឥឡូវត្រូវបានគេស្គាល់ឬបង្កើតឡើងហើយតែម្នាក់ឯងឬរួមគ្នាជាមួយឬជាផ្នែកនៃព័ត៌មានមាតិកានិង / ឬសម្ភារៈប្រភេទឬធម្មជាតិណាមួយ។ (ខ) អ្នកតំណាងនិងធានាថា (i) ការបិទផ្សាយគឺជាឯកសារដើមសម្រាប់អ្នកនិង / ឬត្រូវបានសម្អាតយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដូចដែលបានពិចារណានៅទីនេះ (ii) ការបិទផ្សាយធ្វើនិងមិនរំលោភលើលក្ខខណ្ឌណាមួយឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (iii) ការបិទផ្សាយមិនមានព័ត៌មានប្រមាថមើលងាយធ្វើទារុណកម្មឬរំលោភបំពានលើការរក្សាសិទ្ធិឬសិទ្ធិផ្សេងៗឬមានបញ្ហាណាមួយការបោះពុម្ពផ្សាយឬការលក់ដែលនឹងរំលោភលក្ខន្តិកៈឬបទបញ្ជារបស់សហព័ន្ធឬរដ្ឋ, ( iv) ការបិទផ្សាយមិនត្រូវមើលងាយឬតាមរបៀបផ្សេងទៀតដែលខុសច្បាប់ (v) ការបិទផ្សាយនឹងមិនបង្កអន្តរាយដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយហើយ (vi) យើងមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង់ប្រាក់ឬការបូកសរុបណាមួយដល់បុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយឡើយ។ ជាលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ឬការកេងប្រវ័ញ្ចនៃការចុះផ្សាយរបស់យើង។ និង (គ) ប្រសិនបើការបញ្ចូលរបស់អ្នកបញ្ចូលឈ្មោះឡូហ្គោយីហោសេវាកម្មឬនិក្ខិត្តសញ្ញាសំឡេងភាពឬរូបភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសអ្នកតំណាងនិងធានាថា (ខ្ញុំ) អ្នកមានសិទ្ធិផ្តល់ជូនគេហទំព័រហើយ សិទ្ធិរួមរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ការបិទផ្សាយទាំងអស់ដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ (ii) ការបិទផ្សាយត្រូវបានផលិតស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាននិង (iii) សម្រាប់ការបិទផ្សាយមាតិកាអ្នកប្រើណាមួយដែលមានវីដេអូដើមអ្នកនឹងគោរពតាមការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណណាមួយដែលអាចអនុវត្តបាន។ និងការរក្សាទុកការកត់ត្រាហើយអ្នកនឹងធានានិងរក្សាឯកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកសារសម្គាល់ចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូដើមណាមួយដែលអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់និង / ឬបើមិនដូច្នេះទេបានស្នើសុំឬតម្រូវដោយយើងទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តអនុលោមភាពដែលរួមមាន (y) ឈ្មោះពេញរបស់បុគ្គលអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនិង (z) ច្បាប់ថតចំលងនៃលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល។ ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (ឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិក លិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណបើកបររបស់រដ្ឋឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបថតដែលមានសុពលភាព) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៃការបិទផ្សាយនីមួយៗគេហទំព័រនេះក្រុមហ៊ុនមេនិងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំអ្នកហើយតាមការស្នើសុំបែបនេះអ្នកត្រូវតែប្រគល់សំណុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពេញលេញនិងពេញលេញដល់យើងក៏ដូចជា ថតចំលងប័ណ្ណសំគាល់ខ្លួនដែលមានសុពលភាពប័ណ្ណបើកបរលិខិតឆ្លងដែនឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់និងរក្សាកំណត់ត្រារបស់យើង។

អ្នកយល់ទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាយើងមានសិទ្ធិលុបចោលការធ្វើទ្រង់ទ្រាយឡើងវិញនិង / ឬផ្លាស់ប្តូរការចុះផ្សាយរបស់អ្នកតាមរបៀបដែលយើងអាចកំណត់បាន (ទោះបីជាអ្នកនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះក៏ដោយ) ។

ចំនួនទំហំផ្ទុកនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានកំណត់។ ការបិទផ្សាយខ្លះមិនត្រូវបានដំណើរការដោយសារឧបសគ្គអវកាសឬដែនកំណត់សារនៅខាងក្រៅ។ អ្នកយល់ទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការលុបការចុះផ្សាយឬការខកខានក្នុងការរក្សាទុកទទួលឬបញ្ជូនការចុះផ្សាយតាមលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាឬបញ្ហាណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការចុះផ្សាយ។

ការបិទផ្សាយគឺសម្រាប់គោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកក៏មិនត្រូវចុះផ្សាយក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលធ្វើឬមានគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ឬបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសអាជីវកម្មឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មណាមួយឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាខ្លឹមសារណាមួយនៅលើគេហទំព័រ (រួមទាំងការបិទផ្សាយ) មិនមានការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (លើកលែងតែសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរក្សាសិទ្ធិ) សូមអ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំតាម [អ៊ីមែលការពារ] (សូមយោងលើគោលការណ៍អនុលោមភាពរក្សាសិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការរក្សាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ) យើងមិនអាចធានាថាយើងនឹងឆ្លើយតបសាររបស់អ្នកទេហើយយើងសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការឬបដិសេធមិនចាត់វិធានការណាមួយឬទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលបានសារបែបនេះ។

ការប្រកួតប្រជែងការចាប់រង្វាន់ការដេញថ្លៃនិងការផ្សព្វផ្សាយ
ពីពេលមួយទៅពេលមួយសម្ព័ន្ធឬអ្នកផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័ររួមទាំងដោយគ្មានកំណត់ការដេញថ្លៃការប្រកួតប្រជែងនិងការចាប់រង្វាន់ (“ ការផ្សព្វផ្សាយ”) ។ ការផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗអាចមានល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមនិង / ឬវិធានដែលនឹងត្រូវបានផ្សាយឬផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកហើយសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយនីមួយៗនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបញ្ចូលទៅក្នុងនិងបង្កើតជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ផលិតផលនិងសេវាកម្មជាក់លាក់
RSS Feeds និងផតខាស់
គេហទំព័រនេះអាចផ្តល់នូវ RSS Feeds (“ RSS Feeds”) រួមមានអត្ថបទសម្លេងអូឌីយ៉ូវីដេអូនិងមាតិការូបថត (“ មាតិកា”) ពីវែបសាយដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមអ៊ិនធឺរណែតដោយប្រើអត្ថបទ XML ។ RSS Feeds មួយចំនួនអាចជាផតខាស់ (ផតឃែស្ថ) ដែលអាចរួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃមាតិកាឯកសារអូឌីយ៉ូវីដេអូនិង / ឬរូបថតដែលជាប់ទាក់ទងដែលសម្លេងនិង / ឬឯកសារវីដេអូអាចត្រូវបានទាញយកនិងចាក់ពីឧបករណ៍អ្នកប្រើឬផ្ទេរទៅ ឧបករណ៍ស្តាប់ចល័ត។ សូហ្វវែរនិងផ្នែករឹងមួយចំនួនត្រូវបានទាមទារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទាញយកនិងមើលនិង / ឬលេងមាតិកាតាមរយៈ RSS Feeds ។

ខ្លឹមសារត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សហព័ន្ធនិងរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់បទបញ្ញត្តិនិងសន្ធិសញ្ញាបរទេសដែលអាចអនុវត្តបាននិងរាល់សិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងនិងខ្លឹមសារត្រូវបានរក្សាទុកទៅឱ្យទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េឬអ្នកផ្តល់មាតិកា។ មាតិកាអាចប្រើបានសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនពាណិជ្ជកម្មហើយអ្នកអាចទាញយកចម្លងនិង / ផ្ទេរទៅឧបករណ៍មួយឬតាមរយៈឧបករណ៍មួយទៅឧបករណ៍មួយផ្សេងទៀត RSS Feeds និងមាតិកាដែលទាក់ទងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតិអោយភាគីទីបីបង្កើតផលិតកែប្រែកែប្រែបង្កើតស្នាដៃចម្លងបង្ហាញបង្ហាញអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយចែកចាយផ្សព្វផ្សាយរឺផ្សាយទៅឱ្យតតីយជនឬប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារណាមួយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់នៅក្នុង ផ្នែកទី ១១ នេះ។

តាមរយៈការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ RSS Feeds អ្នកយល់ដឹងទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាគេហទំព័រនិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេមិនធានាថា RSS Feeds របស់វានឹងដំណើរការលើឧបករណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះទេ។ សូមមើលផ្នែក“ ការបដិសេធនិងការទទួលខុសត្រូវ” នៃផ្នែកខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

លក្ខណៈពិសេសជាក់ស្តែងជាក់ស្តែង
ផ្នែកនៃគេហទំព័រនេះអាចផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិជាមួយកម្មវិធីឬលក្ខណៈពិសេសជាក់ស្តែងជាក់ស្តែងរួមទាំងដោយគ្មានដែនកំណត់អាត្ម័ន (ដែលបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីជាក់ស្តែងនិងនិម្មិតរូប) ឧបករណ៍បង្កើតនិងប្តូរតាមបំណងសហគមន៍សហគមន៍ជាក់ស្តែងនិងបរិស្ថាននិងពាណិជ្ជកម្មជាក់ស្តែងជាក់ស្តែងនិម្មិត។ មុខងារ (ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីជាក់ស្តែងជាក់ស្តែងនិម្មិត - ល័ក្ខខ័ណ្ឌ) ។ រាល់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីឬលក្ខណៈពិសេសបែបនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌបន្ថែមដូចមានចែងក្នុងកម្មវិធីជាក់ស្តែងជាក់ស្តែងជាក់ស្តែង - ល័ក្ខខ័ណ្ឌ។

កម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ប្រសិនបើទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មតាមរយៈកម្មវិធីដែលមាននៅលើឧបករណ៍ឥតខ្សែឬឧបករណ៍ចល័តផ្សេងទៀតរបស់អ្នក (ដូចជាទូរស័ព្ទចល័ត) (“ សេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំទូរស័ព្ទចល័ត”) សេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំទូរស័ព្ទចល័តទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌបន្ថែមដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត។ សេវាកម្ម។ យើងមិនគិតថ្លៃសេវាកម្មសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តទាំងនេះទេលើកលែងតែមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបាន។ ទោះយ៉ាងណាអត្រាផ្ញើសារតាមស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនឥតខ្សែនិងការផ្ញើសារទិន្នន័យនិងអត្រាផ្សេងៗនិងការគិតថ្លៃនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំទូរស័ព្ទចល័តជាក់លាក់។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់អ្នកដើម្បីដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់អ្នកផ្តល់ជូននូវផែនការអ្វីខ្លះនិងផែនការចំណាយប៉ុន្មាន។ លើសពីនេះទៀតការប្រើប្រាស់ឬភាពអាចរកបាននៃសេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំទូរស័ព្ទចល័តជាក់លាក់អាចត្រូវបានហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតដោយក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនឥតខ្សែរបស់អ្នកហើយមិនមែនសេវាកម្មកម្មវិធីចល័តទាំងអស់អាចធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឬឧបករណ៍ឥតខ្សែទាំងអស់បានទេ។ ដូច្នេះអ្នកគួរតែពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឥតខ្សែរបស់អ្នកដើម្បីរកមើលថាតើសេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំទូរស័ព្ទចល័តអាចរកបានសម្រាប់ឧបករណ៍ឥតខ្សែរបស់អ្នកហើយនិងការរឹតបន្តឹងអ្វីខ្លះប្រសិនបើមានអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តបែបនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរឬធ្វើឱ្យលេខទូរស័ព្ទឥតខ្សែរបស់អ្នកអសកម្មអ្នកយល់ព្រមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានគណនីសេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាសាររបស់អ្នកមិនត្រូវបានផ្ញើទៅមនុស្សដែលទទួលលេខចាស់របស់អ្នកជាបន្តបន្ទាប់។

នៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េក្រុមហ៊ុនមេឬក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ៊ីម៉ែលឥតខ្សែការផ្ញើសារឬការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ឬមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចប្រើឧបករណ៍ឥតខ្សែលេខទូរស័ព្ទឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើ) ។ ) ប្រើសេវាកម្មដាក់ពាក្យសុំទូរស័ព្ទចល័តណាមួយ។

តំណខ្ពស់ទៅគេហទំព័រភាគីទីបី
រូបរាងភាពអាចរកបានឬការប្រើប្រាស់ URLs ឬតំណខ្ពស់របស់អ្នកដែលបានយោងឬដាក់បញ្ចូលកន្លែងណាមួយនៅលើគេហទំព័រឬទម្រង់នៃតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀតឬទិសដៅនៃការភ្ជាប់របស់អ្នកទៅជាមួយឬតាមរយៈគេហទំព័រមិនបង្កើតការយល់ព្រមដោយវាទេ។ មានទំនួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវរបស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនមេឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកស្នងរាជ្យបន្តនិងមុខតំណែងណាមួយរបស់ពួកគេនិងមន្រ្តីភ្នាក់ងារនាយកនិយោជិកភ្នាក់ងារអ្នកតំណាងអ្នកផ្តល់សិទ្ធិអ្នកផ្សព្វផ្សាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការ។ យើងមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ព្រមឬមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រភាគីទីបីបែបនេះការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ (រួមទាំងគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់ពួកគេ) ឬទំនិញឬសេវាកម្មណាមួយដែលទាក់ទងឬទទួលបានទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនោះមិនថាគេហទំព័ររបស់ឪពុកម្តាយ ស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមានសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឧបត្ថម្ភគឺស្ថិតនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដែលជាផ្នែកនៃសហម៉ាកឬការរៀបចំផ្សព្វផ្សាយ។ ប្រសិនបើគេហទំព័រភាគីទីបីទទួលបានឬប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវឬមានទំនួលខុសត្រូវណាមួយឡើយ។ សូមអានគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងដែលពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលគេហទំព័រប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតនិងលក្ខណៈជាក់លាក់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

អសកម្ម / ការបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នក
ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកអាចធ្វើឱ្យគណនីរបស់អ្នកអសកម្មនៅលើគេហទំព័រនៅពេលណាមួយនិងហេតុផលណាមួយដោយចូលទៅគណនីរបស់អ្នកដោយចុចលើ“ ប្រវត្តិរូប” ឬឈ្មោះបង្ហាញរបស់អ្នកនៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័របន្ទាប់មកជ្រើសរើស “ គ្រប់គ្រងគណនី” និងធ្វើតាមការណែនាំដើម្បីធ្វើឱ្យគណនីរបស់អ្នកអសកម្ម។ យើងអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់និងការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនៅពេលណាមួយនិងដោយហេតុផលដោយគ្មានមូលហេតុដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកនិងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវឬកាតព្វកិច្ចណាមួយនៃអ្វីក៏ដោយចំពោះអ្នកឬគណបក្សផ្សេងទៀត។

ការបដិសេធនិងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ
តំបន់បណ្តាញនេះនិងសម្ភារៈទាំងអស់ផលិតផលនិងឧបករណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់“ អេសអេ” និង“ អាចរកបាន” មូលដ្ឋានគ្រឹះដោយពុំមានរបាយការណ៍ឬការធានាណាមួយដែលអាចរកបានសម្រាប់កែលម្អការធ្វើឬអនុវត្តឬការធានាណាមួយឬការធានារ៉ាប់រងតំបន់នេះ។ ការប្រើប្រាស់ឬផលិតផលទាំងអស់លក្ខណៈពិសេសមុខងារឬសកម្មភាពនានានឹងអាចរកបានឬអនុវត្តបានដូចបានបញ្ជាក់។ ដោយមិនកំណត់កម្រិតខាងលើយើងមិនទទួលខុសត្រូវឬទទួលខុសត្រូវចំពោះកូដព្យាបាទការពន្យារពេលភាពមិនត្រឹមត្រូវកំហុសឬការលុបចោលដែលកើតឡើងចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។ អ្នកយល់ដឹងទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាអ្នកកំពុងសន្មត់ហានិភ័យទាំងមូលចំពោះគុណភាពភាពត្រឹមត្រូវការសម្តែងភាពទាន់ពេលវេលាភាពគ្រប់គ្រាន់ភាពពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវភាពត្រឹមត្រូវសុវត្ថភាពនិងសុពលភាពនៃមុខងារនិងមុខងារណាមួយរបស់គេហទំព័ររួមទាំងដោយគ្មានកំណត់។ ការចុះផ្សាយនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

អ្នកយល់និងយល់ព្រមថាចំពោះការអនុញ្ញាតិពិសេសបំផុតដោយច្បាប់តំបន់បណ្ដាញនេះក្រុមហ៊ុនមាតាឬបិតាភ្នាក់ងារទទួលជោគជ័យនិយោជិកនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវ។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភ្នាក់ងារអ្នកផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឬអ្នកឧបត្ថម្ភមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ឬការខូចខាតណាមួយឡើយប៉ុន្តែទាក់ទងឬដោយផ្ទាល់ក្នុងការទាក់ទងនឹងឬការទទួលយកពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមបញ្ចូលតែមិនបានកំណត់។ , ភាពវៃឆ្លាត, ការធ្វើអាជីវកម្ម, ឯករាជ្យ, ពិសេសឬការបំផ្លាញភាពក្រីក្រ

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងថាសំណងតែមួយគត់ឬផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចឬបរាជ័យនៃគោលបំណងសំខាន់របស់វាអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាសំណងតែមួយគត់និងផ្តាច់មុខរបស់អ្នកសម្រាប់ការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយត្រូវមានក្រុមហ៊ុនមេដោយផ្អែកលើការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ជូនដំណឹងពីអ្នកមកយើងព្យាយាមជួសជុលកែឬជំនួសទំនិញឬសេវាកម្មដែលខ្វះខាតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយប្រសិនបើការជួសជុលការកែតម្រូវឬការជំនួសមិនមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមេដើម្បីសងប្រាក់វិញដែលអ្នកបានបង់សម្រាប់ផលិតផលនោះ។ ពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ចប់និងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកស្វែងយល់និងទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតនូវសមត្ថភាពរបស់គេហទំព័រជារួមនិងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗមានកំណត់។ ហេតុដូច្នេះសារនិងការបញ្ជូនព័ត៌មានមួយចំនួនអាចនឹងមិនត្រូវបានដំណើរការក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាឬទាល់តែសោះហើយមុខងារឬមុខងារមួយចំនួនអាចត្រូវបានរឹតត្បិតឬពន្យាពេលឬមិនអាចដំណើរការបានទាំងស្រុង។ ជាលទ្ធផលអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុនមាតាឬបិតាគ្មានទំនួលខុសត្រូវទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនដំណើរការរក្សាទុកទទួលឬប្រគល់ប្រតិបត្តិការឬការបិទផ្សាយឬសម្រាប់ការបរាជ័យឬការពន្យាពេលណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការចុះផ្សាយណាមួយហើយអ្នកត្រូវបានណែនាំយ៉ាងច្បាស់ថាមិនឱ្យ ពឹងផ្អែកលើភាពទាន់ពេលវេលាឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឬការបិទផ្សាយនានា។ យុត្តាធិការខ្លះមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការលើកលែងការធានាឬដែនកំណត់ជាក់លាក់លើការខូចខាតនិងសំណងនោះទេបើយោងតាមការលើកលែងនិងដែនកំណត់មួយចំនួនដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។

ការសងជំងឺចិត្ត
អ្នកយល់ព្រមសងបំណុលការពារនិងកាន់កាប់តំបន់បណ្ដាញក្រុមហ៊ុនមេនិងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងអ្នកស្នងនិងអ្នកស្នងតំណែងនិងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធនាយកក្រុមហ៊ុននិយោជិកភ្នាក់ងារអ្នកតំណាងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកផ្សព្វផ្សាយអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រតិបតិ្តការដោយគ្មានការប្រឆាំងនិងការទាមទារសកម្មភាពការខាតបង់ការចំណាយការខូចខាតនិងថ្លៃដើម (រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីសមរម្យ) ដែលបណ្តាលមកពីការបំពានឬរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយអ្នកឬការចុះផ្សាយជាសាធារណៈនៃការចុះផ្សាយរបស់អ្នក។

ក្រុមហ៊ុនមាតាឬបិតាសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសន្មតដោយការការពារនិងការការពារផ្តាច់មុខនូវរាល់បណ្តឹងឬសកម្មភាពណាមួយហើយរាល់ការចរចារកដំណោះស្រាយឬការសម្របសម្រួលណាមួយហើយអ្នកយល់ព្រមសហការពេញលេញជាមួយក្រុមហ៊ុនមេដើម្បីការពារបណ្តឹងទាមទារសំណងណាមួយ។ សកម្មភាពការដោះស្រាយឬការចរចាសម្របសម្រួលតាមការស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុនមេ។

ពត៌មានផ្សព្វផ្សាយនិងមេរោគ
យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងមានមោទនភាពក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រនេះ។ យើងតែងតែស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសដែលជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការគេហទំព័រ។ នៅពេលយើងរកឃើញពួកគេនៅខាងចុងយើងនឹងដោះស្រាយវា។ ជាអកុសលកុំព្យួទ័រនៅផ្ទះរបស់អ្នកអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនដែលមានឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលអ្នកមើលឃើញគេហទំព័ររបស់យើង - ហើយនោះគឺហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានអាកប្បកិរិយាមាតិកាឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនធម្មតានៅលើគេហទំព័រវាអាចបណ្តាលមកពីមេរោគនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ Malware - ខ្លីសម្រាប់កម្មវិធីទន់ម៉ាល់ហ្គោល - គឺជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចាត់ថ្នាក់ទម្រង់កម្មវិធីយ៉ាងទូលំទូលាយដែលត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័រដោយមានចេតនាព្យាបាទជាធម្មតាដោយគ្មានចំណេះដឹងឬការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់។ មេរោគរួមមានមេរោគកុំព្យួទ័រអ្នកកាប់ឈើសំខាន់ៗមាតិកាសកម្មព្យាបាទកម្មវិធីបញ្ឆោតទាំងឡាយនិងអ្នកហៅចូល។ ខណៈពេលដែលយើងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូរបស់យើងដើម្បីធានាថាអ្វីៗនៅលើវែបសាយត៍ដំណើរការត្រឹមត្រូវពេលខ្លះកម្មវិធី Malware នៅលើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចរំខានបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនិងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអ្នកចូលមើល។

យើងស្នើឱ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពដូចខាងក្រោមដែលអាចជួយសម្អាតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកហើយដែលអាចការពារការដំឡើងមេរោគនៅពេលអនាគត។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវីនដូ (រកឃើញនៅក្នុងម៉ឺនុយឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតអ៊ិនធឺរណែតរបស់អ្នក) ។
ដំឡើងឧបករណ៍កម្ចាត់មេរោគ SpyWare ដូចជា Spybot Search និងបំផ្លាញឬ AdAware ដើម្បីសម្អាតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
ដំឡើងសូហ្វវែរកំចាត់មេរោគដូចជាន័រតុនប្រឆាំងនឹងមេរោគឬម៉ាកការពារមេរោគម៉ាកអេហ្វហ្វី។
ដំឡើងកម្មវិធីការពារ Microsoft (សម្រាប់កុំព្យូទ័រវីនដូ) ។
សូមចំណាំថាយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់នៃកម្មវិធីភាគីទីបីរួមទាំង Malware នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេ។ សូមប្រាកដថាបានអានដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវផ្នែកជំនួយឬផ្នែកជំនួយអតិថិជននៃគេហទំព័រទាញយកកម្មវិធីណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញមេរោគណាមួយនៅលើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកយើងក៏ណែនាំអ្នកឱ្យនិយាយជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រដែលមានសមត្ថភាព។ ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពខាងលើអ្នកនៅតែជួបប្រទះបញ្ហាណាមួយសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ [អ៊ីមែលការពារ]

ភាពឯកជន
យើងគោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកនិងការប្រើប្រាស់និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សូមមើលគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងការលាតត្រដាងទាក់ទងនឹងការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

ច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមជាមួយនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌវិធានគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងនិងបទប្បញ្ញត្តិនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដែលយើងបានយោងនិងដែលត្រូវបានបញ្ចូលដោយយោងមានការយល់ដឹងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នកនិងគេហទំព័រហើយជំនួសមកវិញនូវរាល់ចំណុចទាំងអស់ ការយល់ដឹងពីមុនឬមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាទាក់ទងនឹងវែបសាយត៍និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរឬបញ្ចប់ដោយផ្ទាល់មាត់បានទេ។ ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងថាខុសច្បាប់មិនមានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្តបានទេនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតទេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងកម្រិតចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យវាស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងអនុវត្តបាន។ សំវិធានធនទាំងឡាយណាដែលត្រូវរស់នៅដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងអនុវត្តអត្ថន័យរបស់វានឹងអាចរស់រានមានជីវិតពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានសកម្មភាពណាមួយកើតឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដោយមិនគិតពីទម្រង់ឬមូលដ្ឋាននៃបណ្តឹងទាមទារសំណងអាចត្រូវបាននាំមកដោយអ្នកលើសពីមួយ (១) ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមូលហេតុនៃសកម្មភាពបានកើតឡើង (ឬប្រសិនបើមូលហេតុជាច្រើន ពីកាលបរិច្ឆេទមូលហេតុដំបូងបានកើតឡើង) ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងបង្កើតនិងអនុវត្តស្របតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋញូវយ៉ក (ទោះបីជាមានទំនាស់នឹងច្បាប់របស់រដ្ឋក៏ដោយ) អនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិនិងអនុវត្តទាំងស្រុងនៅញូវយ៉ក។ ហើយសម្រាប់គោលបំណងនៃសកម្មភាពច្បាប់និងសមធម៌ណាមួយអ្នកយល់ព្រមយល់ព្រមនិងបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការនិងកន្លែងផ្តាច់មុខនៃតុលាការរដ្ឋនិងសហព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋនិងខោនធីញូវហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនជំទាស់នឹងយុត្តាធិការឬ កន្លែងដោយមូលហេតុនៃយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួនវេទិកាមិនមែនជាកន្លែងប្រជុំឬផ្សេងទៀត។ ចំពោះវិសាលភាពដែលវាអាចអនុវត្តបានអ្នកយល់ព្រមបដិសេធនិងដកការអនុវត្តន៍នូវរាល់ប្រតិបត្តិការព័ត៌មានឯកសណ្ឋានកុំព្យូទ័រតាមច្បាប់។ ក្នុងសកម្មភាពឬដំណើរការណាមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិណាមួយឬកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីនានាដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកឬដោយការគោរពចំពោះប្រធានបទដែលជាប់ទាក់ទងអ្នកអាចទទួលបានសិទ្ធិណាមួយដែលអ្នកអាចរកបាននៅពេលនេះ។ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានកែប្រែចុងក្រោយនៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានបង្ហាញខាងលើហើយមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ។